§ 1

Postanowienia wstępne

 • Sklep internetowy Exotic Market dostępny pod adresem internetowym https://exotic-market.eu, prowadzony jest przez Waldemara Ilczyszyn prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Gospodarstwo rolne Waldemar Ilczyszyn z siedzibą w: Sienkiewicza 100 A, 49-200 Grodków
  NIP: 7531026266 REGON: 531082350
 • Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 • Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Gospodarstwo rolne Waldemar Ilczyszyn z siedzibą w: Sienkiewicza 100 A, 49-200 Grodków
  NIP: 7531026266 REGON: 531082350
 • Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 • Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://exotic-market.eu
 • Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 • Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 • Adres Sprzedawcy: Sienkiewicza 100 A, 49-200 Grodków
 • Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@exotic-market.eu
 • Numer telefonu Sprzedawcy: +48 661 256 067
 • Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 95887000052001000247900001
 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

 • Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera, Safari
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies,

§ 5

Informacje ogólne

 • Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 • Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 • Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami ostatecznymi nie uwzględniając kosztów wysyłki
 • Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 • W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 • Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 • Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail, Imię i Nazwisko
 • Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 • Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 • Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 • W celu złożenia Zamówienia należy:
 • zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do rachunku, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia. W przypadku zakupu Produktów przez przedsiębiorce, wymagane jest wystawienie Faktury RR przez Klienta i przekazanie jej Sprzedawcy
 • kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 • Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  • Przesyłka kurierska
  • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Jędrzejów 25, 49-200 Jędrzejów
 • Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • Płatność przelewem szybkim online lub tradycyjnym na konto Sprzedawcy
  • Płatność przy odbiorze
 • Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • W przypadku wyboru przez Klienta:
  • płatności przelewem, płatności przelewem szybkim online lub tradycyjnym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  • płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  • Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
  • A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 • Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 • W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 • Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem szybkim online lub tradycyjnym - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 • Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10

Warunki reklamacji i zwrotu

 • Oferowane rośliny zabezpieczone są w możliwie najlepszy sposób na czas transportu.
 • Dokładamy dużo starań i uwagi, aby oferowane rośliny były zdrowe i w nienagannym stanie przedstawionym w ofercie danego produktu. Jeśli dojdzie jednak do uszkodzenia/przechłodzenia/przegrzania roślin w transporcie należy zgłosić zaistniałą sytuację najpóźniej w ciągu jednego dnia od otrzymania przesyłki poprzez adres e-mail (biuro@exotic-market.eu) oraz zamieścić adekwatne zdjęcia dokumentujące stan rośliny bezpośrednio po odpakowaniu i/lub pogarszający się stan rośliny w ciągu jednego dnia od otrzymania przesyłki.
 • Reklamacji nie podlegają naturalne zmiany fizjologiczne i/lub morfologiczne, które widoczne były na zdjęciach oferowanej rośliny lub informacje o nich były zawarte w opisie.
 • Reklamacji nie podlegają stare zmiany/uszkodzenia mechaniczne, które powstały jeszcze u producenta, a nie wpływają na dalszy wzrost rośliny.
 • Reklamacji podlegają uszkodzenia powstałe podczas transportu oraz obecność szkodników.
 • Roślina, która podlega reklamacji musi zostać odesłana do Sprzedawcy za pośrednictwem firmy kurierskiej w pierwszy dzień roboczy po najbliższym weekendzie. Towar musi zostać odesłany w stanie, w którym został on dostarczony do Klienta. Podjęcie czynności takich jak: przesadzanie, dzielenie, obcinanie korzeni lub liści, cięcie rośliny na mniejsze fragmenty oznacza akceptację towaru i uniemożliwia jego reklamację oraz zwrot.
 • Sprzedawca w przypadku reklamacji może proponować indywidualne metody rozwiązania sytuacji, które nie wymuszają odesłania reklamowanej rośliny. W takim przypadku dany proces reklamacyjny obowiązują indywidualne ustalenia.
 • W przypadku odesłania towaru zgodnie z warunkami reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów towaru i wysyłki na rzecz Klienta chyba że ustalone zostały indywidualne warunki rozwiązania reklamacji.
 • Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Chęć odesłania towaru musi zostać zgłoszona Sprzedawcy przed odesłaniem towaru.
 • Towar musi zostać zabezpieczony na czas transportu w taki sam sposób, w jakim go otrzymaliśmy oraz odesłany za pośrednictwem firmy kurierskiej, która dostarczyła towar do Klienta. Złe zabezpieczenie towaru na czas transportu zwrotnego, które doprowadzi do zniszczenia/uszkodzenia/przechłodzenia/przegrzania towaru uniemożliwia otrzymanie całkowitego zwrotu środków za towar.
 • W przypadku zwrotu towaru bez podania przyczyny koszty transportu nie są zwracane Klientowi, prosimy o przemyślane zakupy.
 • Podjęcie czynności takich jak: przesadzanie, dzielenie, obcinanie korzeni lub liści, cięcie rośliny na mniejsze fragmenty oznacza akceptację towaru i uniemożliwia jego zwrot.

§ 11

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 • Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 • Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 • Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 12

Pochodzenie materiału na stronie oraz prawa autorskie

 • Zdjęcia poglądowe niektórych produktów oraz miniatury nie będące naszego autorstwa pochodzą ze strony Ecuagenera.com i ich wykorzystanie odbywa się za zgodą firmy ECUAGENERA CIA. LTDA.
 • Wszystkie pozostałe zdjęcia, opisy roślin oraz inne treści są własnością firmy Gospodarstwo Rolne Waldemar Ilczyszyn. Ich kopiowanie lub , tak zwane "kopiowanie z małymi zmianami", rozpowszechnianie oraz udostępnianie w jakiejkolwiek formie dla celów komercyjnych oraz nieprywatny jest zabronione za wyjątkiem indywidualnego ustalenia z właścicielem lub upoważnionym przedstawicielem firmy.
 • Zawartość stron podlega prawom autorskim zgodnie z ustawą o prawie autorskim z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

§ 13

Postanowienia końcowe

 • Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .